Košn'kove spletne strani
Prva stran OpPIS

OpPIS je računalniški program (računovodski program) za vodenje poslovnih knjig in poslovanja malih in srednje velikih podjetij. Zajema:

Glavna knjiga, Saldakonti, Stroškovno knjigovodstvo, Devizno knjigovodstvo, Obresti, Davčna napoved, Davek od dohodka pravnih oseb - DDPO, Akontacije davka dohodka iz dejavnosti - DDD, Davek na dodano vrednost, DDV, P-RAČ, I-RAČ, DDV-O, Osnovna sredstva, Amortizacija, Prevrednotovanje, Odloženi davki, Plače, Regres, Poračun, Podjemna pogodba, Avtorski honorar, Sejnina, Dividende, Druga izplačila, Blagajna, Blagajniški prejemek, Blagajniški izdatek, Blagajniški dnevnik, Potni nalogi
Zasebno